509 666 007     Paweł Baryluk   

REACH

Firma TOTCHEM powstała w 2010 roku. Misją firmy jest kompleksowa usługa stawiana poprzez prawodawstwo europejskie.

totchem-grafika2
REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów. REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności. Rozporządzenie REACH narzuca obowiązek rejestracji substancji produkowanej bądź importowanej z poza granic EU powyżej 1t/rok.
Więcej informacji o REACH – tutaj

Zakres usług:

– Dokonanie rejestracji wstępnej.
– Dokonanie rejestracji właściwej:

– Zakup letter of access.
– Rejestracja substancji w ECHA.
– Sporządzanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.
– Przeprowadzenie Auditu w celu sprawdzenia stopnia spełnienia wymagań REACH.

Zrealizowane projekty:

Dokonałem pełnej rejestracji dla dwóch substancji w CMOCMI: (Centrum Metal Odczynniki Chemiczne – Midas Investment Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp.K.)
Azotan Niklu ? substancja CMR – rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość.
Molibdenian Sodu – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu molibdenowego.


Paweł Baryluk, tel. 509 666 007