Karta charakterystyki

Karta charakterystyki to dokument, który dostarcza użytkownikom danej substancji chemicznej informacje, zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz kontrolę nad zdrowiem człowieka i środowiskiem.

Kartę charakterystyki należy przygotować:

  • gdy substancja chemiczna bądź mieszanina została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie,
  • gdy substancja jest trwała i toksyczna, wykazująca zdolność do bioakumulacji (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB),
  • gdy substancja znajduje się na tzw. liście kandydackiej,
  • na żądanie odbiorcy.

 

Załącznikiem do karty charakterystyki jest scenariusz narażenia.

TOT CHEM gwarantuje przygotowanie kart charakterystyki i scenariuszy narażenia:

  • szybko (nawet w ciągu 2 dni roboczych!),
  • terminowo
  • w zgodzie z najnowszymi, aktualnymi wymaganiami prawnymi.

 

Dodatkowo wykonujemy tłumaczenia kart charakterystyki i scenariuszy narażenia z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski.