Oznakowanie substancji chemicznych i klasyfikacja CLP

Zgodnie z rozporządzeniem CLP (rozporządzenie UE nr 1272/2008) producenci i importerzy substancji chemicznych i ich mieszanin mają obowiązek przed ich wprowadzeniem do obrotu:

  • dokonać ich klasyfikacji,
  • oznakować,
  • odpowiednio spakować niebezpieczne substancje chemiczne.

 

Dodatkowe obowiązki nakładane są na producentów nawozów i produktów biobójczych.

TOT CHEM opracuje dla Was klasyfikację i oznakowanie substancji:

  • klasyfikację mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP oraz przepisów dotyczących środków biobójczych i nawozów,
  • treść oznakowania opakowania (etykiet) zgodnego z regulacjami prawnymi charakterystycznymi dla różnych produktów chemicznych (nawozy, kosmetyki, środki biobójcze, chemikalia), w każdym języku unii europejskiej.