REACH

REACH to rozporządzenie UE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Rozporządzenie REACH:

  • nakłada na producentów i importerów substancji chemicznych obowiązek dokonania rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) – jeżeli substancja jest importowana lub produkowana w ilości powyżej 1 tony rocznie,
  • określa wymóg wykonania kart charakterystyki dla niektórych substancji i mieszanin,
  • nakłada ograniczenia na stosowanie szczególnie niebezpiecznych substancji lub też wymóg uzyskania zezwolenia na ich produkcję i stosowanie.

TOT CHEM wspiera producentów i importerów substancji chemicznych m.in. w zakresie:

  • analizy przedsięwzięcia pod kątem obowiązku dokonania rejestracji substancji produkowanej bądź importowanej,
  • analizy prawnej dotyczącej zezwoleń i ograniczeń produkcji,
  • kompletowania informacji koniecznych do przeprowadzenia rejestracji (w tym wykonania badań analitycznych w laboratorium),
  • przeprowadzenia pełnej procedury rejestracji,
  • konsultacji oraz doradztwa w zakresie objętym wymaganiami rozporządzenia REACH.