Scenariusz narażenia

Scenariusz narażenia stanowi załącznik do karty charakterystyki.

Scenariusz narażenia należy przygotować, gdy substancja chemiczna:

  • podlega obowiązkowi rejestracji, a roczna ilość wytwarzanej substancji wynosi co najmniej 10 ton oraz
  • została sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z kryteriami zawartymi w rozporządzeniu WE nr 1272/2008 (rozporządzenie CLP) lub spełnia kryteria przyjęte dla związków PBT lub vPvB.

 

W wielu wypadkach producent zobowiązany jest przygotować kilka scenariuszy narażenia, obejmujących cykl życia substancji chemicznej.

Producenci substancji chemicznych korzystają z kompleksowego wsparcia TOT CHEM w zakresie:

  • przygotowania kart charakterystyki i scenariuszy narażenia,
  • tłumaczenia tych dokumentów z języka polskiego (angielskiego) na język angielski (polski).

 

Dokumenty dostarczamy nawet w ciągu 2 dni roboczych.