Ślad węglowy

Określenie „śladu węglowego” (z ang. „carbon footprint„) jest stosowane w odniesieniu do wartości zdefiniowanej jako całkowita wielkość emisji gazów cieplarnianych wyrażona jako ekwiwalent dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę funkcjonalną produktu. Ślad węglowy można obliczyć dla całego Przedsiębiorstwa, ale także dla konkretnego produktu i jest to opcja najczęściej wybierana przez międzynarodowych potentatów.

Dlaczego warto zdecydować się na obliczenie śladu węglowego:

  • jest to doskonałe narzędzie, które określa wpływ danego produktu lub całego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne,
  • wzrasta konkurencyjność produktów na rynku międzynarodowym. Coraz więcej Przedsiębiorstw jest zobowiązanych lub decyduje się na dobrowolne raportowanie w ramach CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jednym z założeń CSR jest odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska, motywując Przedsiębiorców do działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • wielu Producentów, zwłaszcza zagranicznych, zwraca szczególną uwagę na wartości śladów węglowych wszystkich składników wykorzystywanych w produkcji, wybierając Dostawców oferujących surowce o najniższym wskaźniku emisji CO2. Dla wielu zagranicznych Przedsiębiorców wartość śladu węglowego danego produktu jest istotniejsza niż jego cena,
  • jest to gotowa odpowiedź na coraz częściej pojawiające się pytania ze strony międzynarodowej organizacji CDP (Carbon Disclosure Project), która w ramach swojej działalności tworzy światową bazę danych Przedsiębiorców oraz miast, zawierającą informacje na temat realizowanych przez nich działań prośrodowiskowych, w tym również wielkość emisji CO2,
  • określenie wielkości wskaźnika emisji CO2 wskazuje firmom kierunek w zakresie działań prośrodowiskowych. Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przynoszą firmom wymierne korzyści finansowe, poprzez odpowiednie zarządzanie wskaźnikiem efektywności energetycznej oraz racjonalne korzystanie z nośników energii.