Utrata Statusu Odpadów

Zgodnie z z obowiązującymi przepisami prawa, pewne rodzaje odpadów, mogą utracić swój status, po spełnieniu kryteriów określonych w art. 14 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.   (Dz.U.2020.0.797 t.j.).

Potwierdzenia utraty statusu odpadów można dokonać poprzez niezależny audyt zewnętrzny, wykonywany przez Weryfikatora EMAS, który raz na trzy lata sprawdza, czy wdrożony system funkcjonuje zgodnie z określonymi wymaganiami.

Dzięki wdrożeniu i certyfikowaniu procedury utraty statusu odpadów:

  • nie ma konieczności uzyskiwania decyzji administracyjnej, co często jest procesem problematycznym i długotrwałym,
  • nie ma potrzeby ustalania zabezpieczenia roszczeń dla odpadów, które utraciły swój status,
  • nie jest obligatoryjne spełnianie restrykcyjnych warunków ochrony przeciwpożarowej dla odpadów, które utraciły swój status,
  • nie ma obowiązku spełniania wszystkich wymagań dotyczących magazynowania odpadów, wynikających z rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, które wkrótce wejdzie w życie,
  • znika obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w bardzo szerokim zakresie,
  • transport nie musi być transportem zarejestrowanym i spełniającym kryteria transportu odpadów,
  • odpady, które utraciły swój status można przekazywać do instalacji, które nie mają pozwolenia na przetwarzanie odpadów,
  • w przypadku złomu, gdzie cena zwykle ściśle zależna jest od masy, odchodzi konieczność dokonywania częstych korekt ewidencji.