BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE

TOTCHEM wspiera przedsiębiorstwa i instytucje, których dotyczą polskie i unijne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa chemicznego
(w tym nawozów i produktów biobójczych), m.in.:

  • rozporządzenie UE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
  • rozporządzenie UE nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów (CLP),
  • rozporządzenie UE nr 2003/2003 w sprawie nawozów
  • ustawa o nawozach,
  • ustawa o towarach paczkowanych wraz z aktami wykonawczymi,
  • rozporządzenie UE nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych,
  • ustawa o produktach biobójczych.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NASZYCH USŁUG W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO: