SURE - UE

Zgodnie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, udział energii ze źródeł odnawialnych, w tym biomasy, będzie znacząco wzrastał w przyszłości. Aby zapewnić zrównoważoną produkcję biomasy, państwa członkowskie UE uzgodniły kryteria, które muszą być przestrzegane i dokumentowane przez operatorów w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy lub biogazu.SURE – UE, jest to dobrowolny system certyfikacji zapewniający zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w dyrektywie RED II w przejrzysty i niezawodny sposób.

 

Standard jest skierowany do:

  • Producentów biomasy rolniczej – producenci biomasy, takiej jak słoma, wytłoki z trzciny cukrowej, kukurydza, zagajniki o krótkiej rotacji i inne rośliny energetyczne,
  • Producentów biomasy leśnej – właściciele lasów, którzy dostarczają biomasę leśną na energię,
  • Producentów odpadów i pozostałości – odpady lub pozostałości, takie jak te wykorzystywane do drewna pokonsumpcyjnego, pozostałości z przetwórstwa, piłowanie produktów, odpady żywności i resztki używane jako paliwo z biomasy,
  • Producentów paliwa z biomasy – podmioty gospodarcze przetwarzające biomasę leśną, biomasę rolną lub odpady i pozostałości na paliwa biomasowe,
  • Handel i logistyka – handlowcy biomasy i paliw z biomasy, firmy spedycyjne i inni operatorzy logistyczni,
  • Producentów ciepła i energii elektrycznej – Zakłady, które przetwarzają biomasę na energię elektryczną, ciepło lub chłodzenie. Zakłady takie muszą wykazać ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 70% w stosunku do emisji przy wykorzystaniu paliw kopalnianych.